تغییرات نسخه های زبان گو

تغییرات نسخه های زبان گو

gopher

 • 2022-08-02

  نسخه 1.19

  بزودی تکمیل می شود

 • 2022-03-15

  نسخه 1.18

  بزودی تکمیل می شود

 • 2021-08-16

  نسخه 1.17

  بزودی تکمیل می شود

 • 2021-02-16

  نسخه 1.16

  بزودی تکمیل می شود

 • 2020-08-11

  نسخه 1.15

  بزودی تکمیل می شود

 • 2020-02-25

  نسخه 1.14

  بزودی تکمیل می شود

 • 2019-09-03

  نسخه 1.13

  بزودی تکمیل می شود

 • 2019-02-25

  نسخه 1.12

  بزودی تکمیل می شود

 • 2018-08-24

  نسخه 1.11

  بزودی تکمیل می شود

 • 2018-02-16

  نسخه 1.10

  بزودی تکمیل می شود

 • 2017-08-24

  نسخه 1.9

  بزودی تکمیل می شود

 • 2017-02-16

  نسخه 1.8

  بزودی تکمیل می شود

 • 2016-08-15

  نسخه 1.7

  بزودی تکمیل می شود

 • 2016-02-17

  نسخه 1.6

  بزودی تکمیل می شود

 • 2015-08-19

  نسخه 1.5

  بزودی تکمیل می شود

 • 2014-12-10

  نسخه 1.4

  بزودی تکمیل می شود

 • 2014-06-18

  نسخه 1.3

  بزودی تکمیل می شود

 • 2013-12-01

  نسخه 1.2

  بزودی تکمیل می شود

 • 2013-05-13

  نسخه 1.1

  بزودی تکمیل می شود

 • 2012-03-28

  نسخه 1

  بزودی تکمیل می شود