فصل اول: آشنایی با مفاهیم گو

فصل اول: آشنایی با مفاهیم گو

در فصل اول به مفاهیم پایه زبان برنامه‌نویسی گو بطور عمیق می‌پردازیم. این فصل شامل چندین بخش هست :

 • 1.1 ساختار کد گو
 • 1.2 کلید واژه و شناسه‌ها
 • 1.3 تایپ های پایه
 • 1.4 عملگرها
 • 1.5 متغیرها و constant
 • 1.6 مقادیر صفر تایپ ها (zero values)
 • 1.7 تابع (function)
 • 1.8 آرایه و slice
 • 1.9 حلقه ها (for)
 • 1.10 نقشه map
 • 1.11 شرط (if, switch)
 • 1.12 اضافه کردن پکیج در کد (package)
 • 1.13 defer, panic, recovery
 • 1.14 لیست تایپ ها و توابع Builtin
 • 1.15 قالب بندی رشته ها