1.4 عملگرها

1.4 عملگرها

زبان گو هم مثل سایر زبان ها دارای یکسری عملگرها مانند: عملگرهای حسابی, عملگرهای مقایسه ای, عملگرهای منطقی و عملگرهای بیتی می باشد.

1.4.1 عملگرهای حسابی #

زبان گو دارای ۵ تا عملگر حسابی می باشد که به ترتیب :

عملگرنام
+جمع
-تفریق
*ضرب
/تقسیم
%باقی مانده

این ۵ تا عملگر اغلب به ترتیب مجموع, تفاوت, حاصلضرب و ضریب نیز نامیده می شوند.

1 a := 1
2 b := 2
3
4 c := a + b // 3
5 d := a - b // -1
6 e := a * b // 2
7 f := a / b // 0
8 g := a % b // 1
در نمونه کد بالا مااز عملگر := که شیوه ی تعریف متغیر به روش کوتاه است استفاده کردیم که در بخش 1.5 متغیرها و ثابت ها معرفی خواهیم کرد.

1.4.2 عملگرهای مقایسه ای #

زبان گو دارای ۶ عملگر مقایسه ای می باشد که به ترتیب :

عملگرنام
==مساوی بودن
=!مساوی نبودن با
>کوچکتر از
=>کوچکتر یا مساوی
<بزرگتر
=<بزرگتر یا مساوی

نتیجه استفاده از این عملگرهای مقایسه ای, یک نوع untyped بولین است. یعنی حاصل این مقایسه ها در واقع true یا false است.

 1 a := 1
 2 b := 2
 3 c := 1
 4
 5 println(a == b) // false
 6 println(a == c) // true
 7 println(a < b) // true
 8 println(b > c) // true
 9 println(c <= a) // true
10 println(c >= b) // false
11 println(b != a) // true
12 println(c != a) // false

1.4.3 عملگرهای منطقی #

زبان گو دارای ۳ نوع عملگر منطقی می باشد که به ترتیب :

عملگرنام
&&AND
||OR
!NOT
 • عملگر && به انگلیسی AND به فارسی و , اگر هردو عملگر true باشد مقدار بازگشتی true و در غیر اینصورت false خواهد بود.
 • عملگر || به انگلیسی OR به فارسی یا , اگر یکی از عملگرها true باشد مقدار بازگشتی true در غیر این صورت false خواهد بود.
 • عملگر ! به انگلیسی NOT به فارسی ‍‍منفی یا نفی , زمانیکه شما از عملگر ! استفاده می کنید معکوس نتیجه عملوند را نیاز دارید.
1a := true 
2b := true 
3c := false 
4 
5fmt.Println(a && b) //true 
6fmt.Println(a || b) //true 
7fmt.Println(!a)   //false 
8fmt.Println(!c)   //true

مثال زیر نتیجه مقادیر متفاوت و عملگر های منطقی را نشان میدهد.

1 // x  y    x && y  x || y  !x   !y
2 true  true  true   true   false  false
3 true  false  false  true   false  true
4 false  true  false  true   true  false
5 false  false  false  false  true  true

1.4.4 عملگرهای بیتی #

زبان گو داری 5عملگر بیتی می باشد که به ترتیب :

عملگرنام
>>شیفت بیتی به چپ
<<شیفت بیتی به راست
&AND
|OR
^XOR

‍‍

 • عملگر >> به انگلیسی Zero fill left shift یا به اختصار left shift که به فارسی اسم مناسبی براش نیافتیم به نقل از ویکی پدیا شیفت بیتی به چپ , مقدار باینری ما را با استفاده از انتقال یا اضافه کردن صفر ها به سمت چپ انتقال میدهد.
 • عملگر << به انگلیسی Zero fill right shift یا به اختصار right shift که به فارسی اسم مناسبی براش نیافتیم به نقل از ویکی پدیا شیفت بیتی به راست , مقدار باینری ما را با به سمت راست انتقال میدهد.

در زیر دو مثال رو مشاهده میکنید که از این دو عملگر استفاده شده:

 1//example 1 
 2a := 0b01000101 
 3b := a << 1 
 4c := a >> 1 
 5fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", a, a) //binary:01000101,value:69 
 6fmt.Println("") 
 7fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", b, b) //binary:10001010,value:138 
 8fmt.Println("") 
 9fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", c, c) //binary:00100010,value:34 
10 
11fmt.Println("\n\n---------------\n") 
12//example 2
13d := 0b01010101 
14e := d << 3 
15f := d >> 3 
16fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", d, d) //binary:01010101,value:85 
17fmt.Println("") 
18fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", e, e) //binary:1010101000,value:680 
19fmt.Println("") 
20fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", f, f) //binary:00001010,value:10 
21fmt.Println("") 
22 */

در مثال دو همانطور که مشاهده کردید زمانی که از عملگر >> استفاده کردید در صورتی که اولین خانه ی باینری از سمت چپ مقدار 1 داشته باشه مابقی مقدار به صورتی 0 به باینری مون اضافه میشه و در غیر این صورت 1 هامون به همون مقدار به سمت چپ خواهد رفت.

در واقع 08b% یک شناساگر قالب (format specifier) برای نمایش باینری در هشت خانه است در اینجا میتوانید بیشتر راجب شناساگر های قالب بخوانید.
 • عملگر & به انگلیسی AND به فارسی و دو مقدار باینری رو با یک دیگر مقایسه و اگر هر بیت مقدار 1 در هر دو طرف داشته باشد آن را 1 نگه میدارد و در غیر اینصورت آن بیت را 0 میکند.
 • عملگر | به انگلیسی OR به فارسی یا دو مقدار باینری رو با یک دیگر مقایسه و اگر هر بیت مقدار 1 در یک طرف یا هر دوطرف داشته باشد آن را 1 نگه میدارد و در غیر اینصورت آن بیت را 0 میکند.

عملگر ^ به انگلیسی XOR به فارسی نامی ندارد دو مقدار باینری رو با یک دیگر مقایسه و اگر هر بیت مقدار 1 در هر دوطرف داشته باشد آن را 0 میکند.

 1//& operator example 
 2a := 0b01000101 
 3b := 0b01010100 
 4c := a & b 
 5fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", a, a) //binary:01000101,value:69 
 6fmt.Println("") 
 7fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", b, b) //binary:01010100,value:84 
 8fmt.Println("") 
 9fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", c, c) //binary:01000100,value:68 
10 
11fmt.Println("\n\n---------------\n") 
12 
13//| operator example 
14d := 0b01000101 
15e := 0b01010100 
16f := d | e 
17fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", d, d) //binary:01000101,value:69 
18fmt.Println("") 
19fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", e, e) //binary:01010100,value:84 
20fmt.Println("") 
21fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", f, f) //binary:01010101,value:85 
22 
23fmt.Println("\n\n---------------\n") 
24 
25//^ operator example 
26g := 0b01000101 
27h := 0b01010100 
28i := a ^ b 
29fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", g, g) //binary:01000101,value:69 
30fmt.Println("") 
31fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", h, h) //binary:01010100,value:84 
32fmt.Println("") 
33fmt.Printf("binary:%08b,value:%v", i, i) //binary:00010001,value:17

1.4.5 اولویت عملگرها #

در زبان گو ما یکسری اولویت ها برای عملگرها داریم و همچنین در زبان گو مثل سایر زبان ها پرانتز () ترویج دهنده اولویت ها می باشد.

1 *  /  %  << >> &  &^
2 +  -  |  ^
3 == != <  <= >  >=
4 &&
5 ||
توجه در زبان گو اولویت << و >> بیشتر از + و - می باشد.