1.6 مقادیر صفر تایپ ها (zero values)

1.6 مقادیر صفر تایپ ها (zero values)

در جدول زیر لیست تمامی تایپ ها را با مقادیر صفرشان (پیشفرض) قرار دادیم :

تایپمقدار پیش فرض یا مقدار صفر
int0
int80
int160
int320
int640
uint0
uint80
uint160
uint320
uint640
uintptr0
float320
float640
complex640+0i
complex1280+0i
boolfalse
string""
interfacenil
slicenil
channelnil
mapnil
pointernil
functionnil
structبراساس مقدار پیش فرض فیلدها