فصل سوم: همزمانی (concurrency)

فصل سوم: همزمانی (concurrency)

در این فصل به صورت عمیق به مباحث همزمانی در زبان گو پرداخته شده است که شامل عناوین زیر می‌باشد.

  • ۳.۱ آشنایی با مبحث همزمانی.
  • ۳.۲ گوروتین چیست.
  • ۳.۳ کالبدشکافی پکیج sync و تشریح انواع و توابع کاربردی آن برای مباحث همگام‌سازی همزمانی.
  • ۳.۴ آشنایی با پکیج atomic و کاربردهای آن.
  • ۳.۵ آشنایی با Data Race و روش‌های پیشگیری از آن.
  • ۳.۶ کانال‌ها و روش‌ اشتراک‌گذاری داده از طریق آن.
  • ۳.۷ آشنایی با کلید‌واژه select و بررسی کاربردهای متنوع آن.
  • ۳.۸ پکیج context و اهمیت آن.
  • ۳.۹ تکنیک‌های مورد استفاده در همزمانی.
  • ۳.۱۰ الگوهای متداول همزمانی و کاربردهای آن.