4.22 شی گرایی در زبان گو

4.22 شی گرایی در زبان گو

گو یک زبان statically-typed است و بطور کلی امکانات شی گرایی را به شیوه قدیم و مرسوم پشتیبانی نمی کند. اما در عوض یک شیوه قرار دادی وجود دارد که به شما کمک می کند برخی از مفاهیم شی گرایی را با کمک اینترفیس, composition, متد و type embedding پیاده سازی کنید.

این مفاهیم شامل :

  • کپسوله سازی
  • ارث بری
  • پلی مورفیسم
  • overriding
  • abstraction