5.1 کتابخانه http سمت سرور مقدماتی

5.1 کتابخانه http سمت سرور مقدماتی

آموزش کتابخانه http سمت سرور مقدماتی…

یکی از قابلیت های زبان گو این است که می توان با استفاده از کتابخانه http داخلی گو استفاده کرده و وب سرور پیاده سازی کرد.

برای پیاده سازی یک وب سرور حداقل به 3 چیز نیاز داریم: 1) مسیر 2) درگاه وب سرور 3) مقدار برگشتی

مسیر: عبارت است از URL منحصر به فرد برای ارسال و دریافت اطلاعات ورودی

درگاه وب سرور: هر وب سرور نیاز دارد که درگاه (Port) خاصی را در اختیار داشته باشد و همواره به آن درگاه گوش بسپارد.

مقدار برگشتی: هرگاه کاربر به مسیری وارد میشود یا اطلاعاتی را برای وب سرور ارسال میکند، مقداری از سمت سرور برای کاربر ارسال میشود.

یک نمونه وب سرور در گو

 1package main
 2
 3import (
 4	"fmt"
 5	"net/http"
 6)
 7
 8func main() {
 9
10	http.HandleFunc("/", func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
11		_, err := fmt.Fprint(writer, "<h1>Hellow World!</h1>")
12		if err != nil {
13			return
14		}
15	})
16
17	fmt.Println("Starting The Server on :3000...")
18	err := http.ListenAndServe(":3000", nil)
19	if err != nil {
20		return
21	}
22
23}