فصل نهم: الگوهای طراحی

فصل نهم: الگوهای طراحی

در این فصل به مباحث الگوهای طراحی در زبان گو میپردازیم و سعی می کنیم بطور کلی و با مثال های مناسب به شما هر الگو را آموزش دهیم و همچنین برخی از کاربردهای الگوها را نام ببریم.

سعی کنید وقتی از الگوهای طراحی استفاده کنید که واقعا احساس نیاز کنید, خیلی قابل اهمیته که در جای درست از الگوها استفاده کنید.